TNS

Mô tả công việc bộ phận

1.Ban Giám đốc
– Điều hành công ty
– Quản trị doanh nghiệp
– Định hướng phát triển

2. Phòng Nghiệp vụ
– Thực hiện dịch vụ
– Quản lý nhân sự
– Khảo sát, lên phương án, triển khai dự án mới

3. Phòng Kinh doanh
– Bán hàng
– Chăm ssóc sóc khách hàng
– Xây dựng thương hiệu, marketting

4. Phòng Kế toán
– Kế toán doanh nghiệp
– Tài chính doanh nghiệp
– Cung ứng vật tư, quản lý kho bãi

5. Phòng TC-HC
– Hành chính: chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật, công lương, bảo hiểm trách nhiệm, hành chính tổng hợp vv…
– Nhân sự: hợp đồng lao động, bảo hiểm nhà nước (BHXH, tai nạn vv…)
– Tuyển dụng lao động
– Huấn luyện đào tạo

Mô tả công việc vị trí

1. Giám đốc

*

2. TP. Nghiệp vụ

2-1. Chỉ huy vùng

2-2. Thanh tra – Cơ động

2-3. Thư ký / Trợ lý

2-4. Chỉ huy mục tiêu

2-5. Trưởng ca

*

3. TP. Kinh doanh

*

4. Kế toán trưởng

*

5. TP. TC-HC