QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tina Services áp dụng mô hình quản lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Mọi hoạt động của Công ty được giám sát bằng các Quy trình quản lý và được thực hiện bởi các ứng dụng công nghệ cao (các phần mềm quản lý).

  • Áp dụng mô hình quản lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001
  • Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý (điện toán đám mây)
  • Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS và làm việc trực tuyến
  • Các giám sát dịch vụ kiểm tra chất lượng công việc
  • Nhân viên CSKH phụ trách hợp đồng định kỳ trao đổi với khách hàng, nhận ý kiến về chất lượng dịch vụ
  • Nhân viên Quản lý chất lượng định kỳ kiểm tra chất lượng dịch vụ

Tất cả các báo cáo đều được gửi trực tiếp đến Ban Giám đốc trực tuyến thông qua Internet, đảm bảo tính tức thời (Tina Services sử dụng dịch vụ Applications for Business của Google cho việc trao đổi thông tin nội bộ).