Logo

Nhận dạng thương hiệu

CAM ĐỎ #FF6600
TRẮNG #FFFFFF
GHI SÁNG #CCCCCC
GHI SẪM #666666
ĐEN #000000

Download