Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tina được thể hiện một cách chuyên nghiệp, phân bổ hệ thống phòng ban khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong Công ty.

Sơ đồ tổ chức giúp cho hoạt động công ty luôn đạt hiệu quả cao nhất, giúp các phòng ban phối hợp với nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Tina Services vững mạnh